Vendim KKT – Dt.27.02.2019 Vendim Nr 14

Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: “shtese sherbimesh me funksio n agroturizem dhe
hoteleri ne objektin ekzistues “Taverna Melko”, 1 dhe 2 kat, me vendndodhje ne fshatin
Boboshtice, Bashkia Korce”