Njoftim për dhurimin e paisjeve kompjuterike të panevojshme

Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën  e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për  aktivitetin e saj.Ftohen subjektet  (brënda sistemit të qeverisjes  së përgjithshme), që janë të interesuara për këto paisje, të paraqiten pranë zyrave të AZHT për të kryer veprimet  e kalimit.

 

Nr Emertimi Njesia Matese Sasia
1 Computer Compaq HPdx200 cope 4
2 Karrige rrotulluese cope 1
3 Karrige per zyre rrotulluese cope 4
4 Karrige e thjeshte cope 2
5 UPS 1000VA cope 1
6 Bateri UPS 12V cope 3
7 Tavoline pune mbledhje cope 1
8 Tavoline pune me sirtar cope 1