Njoftim për dhurimin e paisjeve kompjuterike të panevojshme

Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën  e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për  aktivitetin e saj.Ftohen subjektet  (brënda sistemit të qeverisjes  së përgjithshme), që janë të interesuara për këto paisje, të paraqiten pranë zyrave të AZHT për të kryer veprimet  e kalimit.

Nr Emertimi Njesia Matese Sasia
1 Karrige e thjeshte zyre cope 1
2 Tavoline pune(AKPT,kalim kapital) cope 1
3 Computer compaq HPDx200(kkmzhu) cope 1
4 Tavoline dhe sirtare(kkmzhu) cope 1
5 Karrige rrotulluese(kkmzhu) cope 3
6 UPS(kkmzhu) cope 1
7 Karrige per zyre(rrotulluese) cope 9
8 SPS PLI 1000I cope 1
9 UPS 1000VA cope 3

 

Tiranë, 10.12.2021

Vendim KKT – Dt.10.06.2021 Vendim Nr 31

Marreveshje-delegimi_DTA

Marreveshje-delegimi_Book-Building (1)

Harta-e-Planvendosjes_Kastrati (1)

Harta-e-Planvendosjes_DTA (1)

Marreveshje-delegimi_Book-Building

Harta-e-Planvendosjes_Kastrati

Harta-e-Planvendosjes_DTA

Harta-e-Planvendosjes_Book-Building

DOKUMENTI-RREGULLORES-SE-VECANTE-VENDIM-NR-31-DATE-10.05.2021

DOKUMENTI-RREGULLORES-SE-VECANTE-VENDIM-NR-31-DATE-10.06.2021-DOWNTOWN-ALBANIA-

DOKUMENTI-RREGULLORES-SE-VECANTE-VENDIM-NR-31-DATE-10.06.2021-BOOK-BUILDING-

VENDIM-NR-31-DATE-10.06.2021