Akte nënligjore

 

Aktet nënligjore të poshtëshnuara, i gjeni të azhurnuara në rubrikën “Legjislacioni” të faqes tonë zyrtare :

 

 1. Rregullorja e Vjetër e Urbanistikës
 2. VKM Nr.259, datë 7.6.1993 “Për krijimin e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Shqipërisë” (i shfuqizuar)
 3. VKM Nr.722, datë 19.11.1998 “Për miratimin e Rregullores së Urbanistikës” (i shfuqizuar)
 4. VKM Nr.1190, datë 13.11.2009 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit” (i shfuqizuar)
 5. VKM Nr. 502, datë 13.07.2011 “Për miratimin e Rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit” (i shfuqizuar)
 6. VKM Nr. 408, datë 13.5.2015 ‘Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar
 7. VKM Nr. 671, datë 29.7.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit (i shfuqizuar)
 8. VKM Nr. 725, datë 2.9.2015 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar
 9. VKM Nr. 427, datë 8.6.2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit”
 10. VKM Nr. 519, datë 20.9.2017 “Për përcaktimin e përbërjes së Këshillit Kombëtar të Territorit”, i ndryshuar
 11. VKM Nr. 686, datë 22.11.2017 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, i ndryshuar
 12. VKM Nr. 430, datë 11.7.2018 “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për Sistemin Elektronik të Lejeve (e-leje)”
 13. VKM Nr. 887, datë 24.12.2019 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurës së përshpejtuar për hartimin dhe miratimin e Planit të Detyruar Vendor, si dhe procedurës së miratimit të Lejeve të Zhvillimit/Ndërtimit, në rastet e fatkeqësisë natyrore”, i ndryshuar
 14. VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 “Për miratimin e procedurës, të kategorive, kushteve, kërkesave të kualifikimit dhe të eksperiencës profesionale për personin, të cilit i lëshohet Certifikata e Audituesit Energjetik”
 15. VKM Nr. 537, datë 8.7.2020 “Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave”
 16. VKM Nr. 1162, datë 24.12.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të afateve për pajisjen me vërtetim për riskun të subjekteve, të cilat kërkojnë të pajisen me Leje Zhvillimi/Ndërtimi”
 17. VKM Nr. 958, datë 2.12.2020 “Për miratimin e procedurave e të kushteve të certifikimit të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të modelit, përmbajtjes e kushteve të regjistrimit të “Certifikatës së Performancës së Energjisë së Ndërtesave”
 18. VKM Nr. 122, datë 3.3.2021 “Për miratimin e kategorisë së ndërtesave, që përjashtohen nga Ligji Nr.116/2016, “Për performancën e energjisë së ndërtesave”