Njoftim për shtimin e shërbimit "Leje për strukturë shërbimi në stacionet e plazhit" në portalin e-Ablania

 

 

Në zbatim të shkresës së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit nr.189 prot. date 21.02.2022, të gjitha subjektet që disponojnë një kontratë për përdorimin e hapësirës së plazhit të përfituar sipas pikës 7 te nenit nr.14 te VKM 171/ 2019, kanë të drejtë të aplikojnë drejtpërsëdrejti pranë Këshillit Kombëtar të Territorit(KKT), nëpërmjet sistemit e-Leje brenda datës 25.03.2022

Emertimi i aplikimit: “Leje për strukturë shërbimi në stacionet e plazhit”.

Dokumentacioni i detyrueshem per aplikim:

1. Formulari i aplikimit që gjenerohet nga sistemi në momentin kur behet aplikimi.
2. Autorizim nga zhvilluesi për aplikantin (kur aplikanti nuk është zhvilluesi i projektit).
3. Harta ku paraqitet plani i vendosjes së strukturës dhe parametrat urbanë si dhe pikat e lidhjes me OSHEE dhe Ujësjellës Kanalizime.
4. Preventivi i realizimit të punimeve i hartuar sipas akteve ligjore në fuqi.
5. Grafiku i punimeve.
6. Projekti arkitektonik, shoqëruar me relacionin përkatës + licenca profesionale e projektuesit + deklaratë e përgjegjësisë profesionale të projektuesit.
7. Projekti konstruktiv, shoqëruar me relacionin përkatës + licenca profesionale e projektuesit + deklaratë e përgjegjësisë profesionale të projektuesit.
8. Projekti i mbrojtjes nga zjarri, shoqëruar me relacionin përkatës + licenca profesionale e projektuesit + deklaratë e përgjegjësisë profesionale të projektuesit.
9. Miratimin nga GTSHA

Shenim: Ky sherbim eshte i vlefshem edhe për rastet e beach-bareve me strukture te lehte, për te cilat projekti nenkupton vizatime teknike te dimensionuara.

Njoftim për dhurimin e paisjeve kompjuterike të panevojshme

Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën  e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për  aktivitetin e saj.Ftohen subjektet  (brënda sistemit të qeverisjes  së përgjithshme), që janë të interesuara për këto paisje, të paraqiten pranë zyrave të AZHT për të kryer veprimet  e kalimit.

Nr Emertimi Njesia Matese Sasia
1 Karrige e thjeshte zyre cope 1
2 Tavoline pune(AKPT,kalim kapital) cope 1
3 Computer compaq HPDx200(kkmzhu) cope 1
4 Tavoline dhe sirtare(kkmzhu) cope 1
5 Karrige rrotulluese(kkmzhu) cope 3
6 UPS(kkmzhu) cope 1
7 Karrige per zyre(rrotulluese) cope 9
8 SPS PLI 1000I cope 1
9 UPS 1000VA cope 3

 

Tiranë, 10.12.2021