Legjislacioni Kombëtar

 

 

Aktet ligjore të poshtëshnuara, i gjeni të azhurnuara në Rubrikën “Legjislacioni” të faqes tonë zyrtare : 

 

  1. Ligji Nr.7693, Datë 6.4.1993 “Per Urbanistikën” (i shfuqizuar)

 

  1. Ligji Nr.8405, Datë 17.9.1998 “Për Urbanistikën” (i shfuqizuar)

 

  1. Ligj Nr. 10 119, Datë 23.4.2009 “Për Planifikimin e Territorit” (i shfuqizuar)

 

  1. Ligji Nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar

 

  1. Ligji Nr. 124/2015 “Për Efiçencën e Energjisë”, i ndryshuar

 

  1. Ligji Nr. 116/2016 “Për Performancën e Energjisë së Ndërtesave”