Njoftim për dhurimin e paisjeve kompjuterike të panevojshme

Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën  e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për  aktivitetin e saj.Ftohen subjektet  (brënda sistemit të qeverisjes  së përgjithshme), që janë të interesuara për këto paisje, të paraqiten pranë zyrave të AZHT për të kryer veprimet  e kalimit.

Nr Emertimi Njesia Matese Sasia
1 Karrige e thjeshte zyre cope 1
2 Tavoline pune(AKPT,kalim kapital) cope 1
3 Computer compaq HPDx200(kkmzhu) cope 1
4 Tavoline dhe sirtare(kkmzhu) cope 1
5 Karrige rrotulluese(kkmzhu) cope 3
6 UPS(kkmzhu) cope 1
7 Karrige per zyre(rrotulluese) cope 9
8 SPS PLI 1000I cope 1
9 UPS 1000VA cope 3

 

Tiranë, 10.12.2021