Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 23

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 23
PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN:
“ GODINË BANIMI DHE SHËRBIMI 1, 3 DHE 4 KATE MBI TOKË DHE 2 KATE
NËN TOKË”, ME VENDNDODHJE NË RRUGËN E BARRIKADAVE, BASHKIA
TIRANË