Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 27

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 27
PËR NJË NDRYSHIM N Ë VENDIMIN E KKT-SË NR. 17, DATË 07.06.2016 “PËR
SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR LEJE ZHVILLIMI DHE NDËRTIMI BRENDA
ZONAVE TË RËNDËSISË KOMBËTARE”