Projekt Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 10

Projekt Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 10
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS:
“NDËRTIMI I DY FIDERAVE TË RI KABLLOR FIDERI F9 DHE FIDERI F10 ME IZOLACION 20KV, KABINAT, RRJETI TU ME KABLLO ME VETËMBAJTJE ABC NGA NËNSTACIONI I RI 110/20KV NËNSTACIONI PLASMASIT LUSHNJE, ME VENDNDODHJE NË BASHKINË LUSHNJE”