Vendim KKT – Dt.01.12.2015 Vendim Nr.2

Për miratimin e ndryshimit të funksionit të ish-Godinës së Doganës Tiranë në Laborator Doganor dhe miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i Laboratorit Doganor”, Bashkia Tiranë, me subjekt kërkues Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. 

Harte_vendimi_Nr._2_date_01.12.2015

Vendimi nr.02_date_01.12.2015