Vendim KKT – Dt.02.02.2017 Vendim Nr 17

Vendim KKT – Dt.02.02.2017 Vendim Nr 17
Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit per objektin: “Godina banimi dhe sherbime,
zyra,hotel 7/l1,9/l3,19/23,2l,23 dhe 24 kat, me 1 kat sherbime dhe 5 kat parkim nentoke ne
Rrugen “Deshmordt e 4 Shkurtit”, Bashkia Tirane”,Vendimi_Nr_17,Dt_02.02.2018_,AL_GI