Vendim KKT – Dt.02.02.2018 Vendim Nr 4

Vendim KKT – Dt.02.02.2018 Vendim Nr 4
Miratimin me kusht td Lejes se Nddrtimit per objektin: ‘Ndertimi i burimit te ri gienerues te
energjisE, hidrocentralit “Miraka”, nd perroin e Lugjeve dhe Mirakes”, Bashkia Librazhd