Vendim KKT – Dt.03.09.2019 Vendim Nr 01

Zgjerimin e siperfaqes se parkut Kombetar “Mali i Tomorit”, me nje siperfaqe prej 1383 (njemije e treqind e tetedhjete e tre) ha .