Vendim KKT – Dt.03.09.2019 Vendim Nr 04

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: “Godine arsimore 5 dhe 6 kate me 1 kat nentoke dhe ure lidhese me godinen ekzistuese “SHLUJ Universiteti Marin Barleti (kampusi 2)” ne adresen: Rruga “Isuf Elezi”, Selite, Bashkia Tirane