Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 28

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 28

Ne piken 2, te Vendimit te KKT-se Nr. 1, date 30.07.2015 “Per percaktimin e rregullave dhe procedurave qe do te ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit te Territorit per shqyrtimin e kerkesave per Leje Ndertimi deri ne miratimin e Planeve te Pergjithshme Vendore”