Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 7

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 7
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“ PIKË ME INTERES RELIGJIOZ DHE PANORAMIK NË SARI-SALLTIK
(TELEFERIK), NDËRTIMI I STACIONEVE DHE OBJEKTE SHËRBIMI 1 KAT”,
BASHKIA KRUJË