Vendim KKT – Dt.05.05.2015 Vendim Nr4

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Lashkiza 1” dhe “Lashkiza 2”, në pellgun ujëmbledhës të përrenjve të Lashkizës, Vilës dhe Shehut”, Komuna Zall – Dardhë, Qarku Dibër 

Vendimi_Nr._4_dt._05.05.2015