Vendim KKT – Dt.07.04.2016 Vendim Nr4

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Impiant i pasurimit të mineralit krom”,me vendndodhje në Myc-Mamëz,Njësia Administrative Kolsh, Bashkia Kukës”

Vendim_Nr._4,_datë_7.04.2016