Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr3

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Linja e transmetimit 110KV Ulëz-Shkopet-Skurraj”

Vendim_Nr._3,_datë_7.06.2016