Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr5

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i ish-tregut ushqimor”

Vendim_Nr._5_date_7.06.2016