Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr8

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Ndërtimi dhe rehabilitimi i godinave ekzistuese dhe pikave të reja të ndodhura në zonat e mbrojtura mjedisore”

Vendim_Nr._8,_datë_7.06.2016