Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr9

Për miratimin e lejes së ndërtimit per objektin:”Shtesë anësore objekti 2 kate,me funksion magazinim dhe zyra,si dhe rikonstruksion i godinës ekzistuese në zyrat qëndrote te “Aleat” sh.p.k”

Vendim_Nr._9,_datë_7.04.2016