Vendim KKT – Dt.08.07.2016 Vendim Nr1

Për disa ndryshime në lejen zhvillimore komplekse(leje ndërtimi) të gazsjellsit Trans Adriatik(Projekti TAP),me subjekt zhvillues shoqërinë “TAP AG” sh.a 

Vendim_Nr._1,_datë_8.07.2016