Vendim KKT – Dt.08.07.2016 Vendim Nr12

Për disa ndryshime në vendimin nr.1 datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore, i ndryshuar.

Vendim_Nr.12,_datë_08.07.2016