Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 13

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Zgjerim i rrjetit te komunikimeve elektronike te Operatorit “Telekom Albania”, nepermjet shtimit te antenave per 3 stacione baze te emertuara: “Kruja East 1627”, “Pogradeci West 1633” dhe “BC Hotel New 7643″, me vendndodhje bashkite Kruje, Pogradec dhe Tropoje”