Vendim KKT – Dt.11.10.2016 Vendim Nr2

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Rrugë zëvendësuese M03-Bregu verior i rezervuarit te Moglices”

Vendim_Nr.02,_datë_11.10.2016