Vendim KKT – Dt.12.12.2017 Vendim Nr 5

Vendim KKT – Dt.12.12.2017 Vendim Nr 5

Miratimin e Lejes se Ndertimit pdr objektin: “Shtepite Zevendesuese per sistemimin e
familjeve te prekura nga nd6rtimi i Hec Moglices, Bashkia Maliq