Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 12

V E N D I M Nr.12, datë 13.01.2020 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “GODINË E TELEVIZIONIT “REPORT TV”, 
SI DHE AMBIENTE NDIHMËSE TEKNIKE DHE ADMINISTRATIVE PËR SHËRBIME TË TELEVIZIONIT”, ME VENDNDODHJE NË BASHKINË TIRANË