Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 10

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 10
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“OBJEKT BANIMI DHE SHËRBIME ME 21 KATE MBI TOKË DHE 4 KATE PARKIM NËNTOKË, ME VENDNDODHJE NË RRUGËN: “DERVISH HIMA”, BASHKIA TIRANË