Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 13

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 13
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË, HIDROCENTRALIT “THIRRE”, NË PËRROIN E THIRRËS DHE NË DEGËT FORMUESE TË TIJ, AI I KUMBULLËS, RUNJËS DHE QARRIT, DEGË E LUMIT FAN I VOGËL, BASHKIA MIRDITË, QARKU LEZHË”