Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 9

Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 9
PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN:
“OBJEKT BANIMI DHE SHËRBIME “TIRANA’S ROCK”, ME VENDNDODHJE NË BASHKINË TIRANË”