Vendim KKT – Dt.22.02.2017 Vendim Nr11

Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.1 datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendore”,i ndryshuar