Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 16

Miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit të objektit: “Vepër industriale magazinë”, me vendndodhje në Njësinë Administrative Kashar, Bashkia Tiranë