Vendim KKT – Dt.23.11.2016 Vendim Nr3

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i hidrocentralit “Vendresh” me vendndodhje ne pellgun ujëmbledhës “Përroi i Vendreshës”,Njësia Administrative Vendresh, Bashkia Skrapar”

Vendim_Nr._3,_datë_23.11.2016