Vendim KKT – Dt.23.11.2016 Vendim Nr4

Vendim KKT – Dt.23.11.2016 Vendim Nr4
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Ndërtimi I hidrocentraleve Bigas 1,Bigas 2 dhe Veleshnje,me vendndodhje në pellgjet ujëmbledhës të përrenjve Bigas dhe Veleshnje,në njësitë administrative Potom,Çepan,Bashkia Skrapar”

2Harte_Vendim_nr.4_date_23.11.2016

1Harte_Vendim_nr.4_date_23.11.2016

Vendimi_Nr_4,Dt_23.11.2016