Vendim KKT – Dt.27.04.2018 Vendim Nr 4

Vendim KKT – Dt.27.04.2018 Vendim Nr.4
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Ndërtimi I burimit të ri gjenerues të energjisë,hidrocentralit “Vile”,në ujrat e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të luginës së përroit të Panaritit,Bashkia Korçë,Qarku Korçe”