Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 08

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 08

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: “Ndertirn i dy magazmave me konstruksion n:ietalik dhe rikonstruksion i godines se zyrave 2 kat te Albgaz” me· vendndodhje ne territorin e Bashkise Fier