Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 16

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 16

Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit per objektin: “Ndertimi i impjantit industrial per perpunimin dhe menaxhimin e integruar te skrapeve metalike dhe ndertimin e landfillit perkates brenda territorit te Parkut Industrial, ne Komunen Rashbull, Bashkia Durres”