Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 19

Vendim KKT – Dt.28.02.2020 Vendim Nr 19

Te miratoje ndryshimin e su9jektit zhvillues te objektit “Ndertimi i Hidrocentralit Kamenice, Bashkia Korc;e”, te miratuar me Vendimin e Keshillit Kombetar te Territorit Nr. 10, date 10.11.2017