Vendim KKT – Dt.28.07.2016 Vendim Nr5

Për miratimin e rregullores së ndrërtimit për objektin: “Centrali elektrik fotovoltaik”Malesia Solar 3”,me vendndodhje ne Lohje te Poshtme ,Bashkia Malesia e Madhe

Vendim_Nr._5,_datë_28.07.2016