Vendim KKT – Dt.29.10.2015 Vendim Nr7

Për delegimin e përgjegjësive Bashkisë Tiranë, për shqyrtimin dhe miratimin e kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi të parashikuara në Listën Nr. 3, të Vendimit Nr. 7, datë 23.03.2015 të Këshillit Kombëtar të Territorit “Për trajtimin e disa kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi, të depozituara pranë Bashkisë Tiranë përpara hyrjes në fuqi të Vendimit nr. 1, datë 22.08.2014 të KKT

Vendim_nr_07_date_29.10.2015