Vendim KKT – Dt.29.12.2016 Vendim Nr3

Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Berat

Vendimi_3,PPV_Berat