Vendim KKT – Dt.30.12.2015 Vendim Nr1

Për miratimin në parim si Zona të Rëndësisë Kombëtare në planifikim, të zonave me përparësi zhvillimin e turizmit”, me propozim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes