Vendim KKT – Dt.30.12.2015 Vendim Nr7

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i rrjetit kabllor të tensionit të mesëm për kalimin nga 10 kv në 20 kv, në zonën Selitë dhe pranë Universitetit Europian të Tiranës, Bashkia Tiranë”, me subjekt kërkues Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a