Postuar më: 13 Tetor 2016

Nënshkrimi ElektronikDokumentet bashkangjitur


Nenshkrimi elektronik

Aplikimi

Për të aplikuar për nënshkrimin elektronik duhet të ndiqen këto hapa:

  1. 1. Formulari i aplikimit –Formulari AdministratePublikeFormulari eLeje;
  2. 2. Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t për pajisje me nënshkrim elektronik; 
  3. 3. Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card); 
  4. 4. Fotokopje e Licencës (në rastet kur aplikuesi është ekspert, inxhinier, projektues, etj); 
  5. 5. e-token (USB Cryptographic Token). 

*Shënim*      

      6. Marrëveshja e Shërbimit ndërmjet AKSHI dhe Institucionit përkatës – Shkarko Marreveshjen (pikë shtesë, kur aplikimi është nga institucionet)

      Pranimi i dokumentave dhe dorëzimi i USB token bëhet vetëm ditën e Premte ora 12:00 më 14:00. Dokumentat mund të dorëzohen edhe me postë zyrtare drejtuar AKSHI-t Rruga “Papa Gjon Pali II” Nr. 3, Kati I, Tiranë.

Pajisja 

  • * Pas njoftimit nga stafi i AKSHI-t, qytetari paraqitet për të tërhequr nënshkrimin elektronik- Shkarko Deklaraten mbi kushtet e përdorimit;
  • * Kohëzgjatja për paisje me nënshkrim elektronik është deri në 10 ditë pune.

Përdorimi  

Hapat që ndiqen janë:

  1. 1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj – Shkarko ROOT CA.
  2. 2. Manuali teknik i Përdorimit – Shkarko  Manuali;

*Shënim*  

Programi i leximit të të dhënave brenda USB Token mundësohet nga operatori ekonomik ku blini USBToken, ai instalohet në kompjuterin tuaj të punës.

Specifikimet Teknike

Shfuqëzimi i Nënshkrimit Elektronik

 

 

 

Burimi: AKSHI (Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit)