Vendim KKT – Dt.12.04.2017 Vendim Nr15

Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit të godinës ekzistuese të Ministrisë së Zhvillimit Urban