Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse


I.Misioni i Drejtorisë

Sigurimi i zbatimit të rregullave të menaxhimit financiar, për të siguruar përdorimin sa më efiçent,efektiv dhe ekonomik të burimeve financiare publike dhe ato materiale, duke respektuar parimet e transparencës dhe të ligjshmërisë,shmangien e shpërdorimit,keqpërdorimit dhe vjedhjes së pasurisë si dhe sigurimi dhe mbarëvajtja e punës dhe zbatimi i politikave të institucionit për personelin.

II.Detyrat kryesore

  1. Administron vlerat financiare, materiale dhe arkivore të AZHT
  2. Mbikëqyr dhe kontrollon hartimin e projekt buxhetit të AZHT-së;
  3. Mbikëqyr dhe kontrollon zbatimin e buxhetit të institucionit për shpenzimet dhe të ardhurat;
  4. Mbikëqyr dhe kontrollon përgatitjen e bilancit vjetor të AZHT-së;
  5. Bën kontrollin e  kontabilizimeve të kryera në ditarin e  arkës,  bankës, shpenzimeve, të ardhurat e veprimeve të ndryshme dhe ditarin e magazinës;
  6. Mbikëqyr dhe kontrollon hartimin e pasqyrave financiare vjetore për AZHT-në
  7. Ndihmon për zbatimin e kërkesave të ligjit për Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë në të gjitha çështjet që lidhen me punësimin e personelit, si dhe zbaton politikën e zhvillimit dhe ristrukturimit të personelit të AZHT-së;
  8. Administrimi i dosjeve personale të punës së personelit të AZHT-së,në përputhje me legjislacionin në fuqi;