Drejtoria e Asistencës së NJ.Q.V.-ve


I.Misioni i drejtorisë

Sigurimi i funksioneve koordinuese e mbështetëse për autoritetet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në nivel vendor, lidhur me ecurinë e procesit të hartimit të instrumenteve të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit.

II.Detyrat kryesore

  1. Realizimi i proceseve të asistencës, kordinimit dhe bashkëveprimit të punës me NJ.Q.V.-të në fushën e zhvillimit të territorit.
  2. Siguron funksione koordinuese e mbështetëse për autoritetet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në nivel vendor;
  3. Kordinimi dhe mbajtja e kontakteve në vazhdimësi me autoritet vendore për cështje të zhvillimit të territorit;
  4. Hartimi dhe drejtimi i  programeve të trajnimit për autoritetet vendore të planifikimit lidhur me zhvillimin e territorit.