Trajnime

Trajnimet e zhvilluara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit për sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit e-lejet

Nr. Faza e trajnimitPeriudha e zhvillimitNr. i personave të trajnuarInstitucionet e trajnuara


1


Faza e I-të


6.4.2016 – 19.4.2016


248

61  Njësitë e Qeverisjes Vendore

Institucione si IMK, KKU, ARSH, ALUIZNI, ZRPP, IKMT, OSHEE, AKBN, UK , etj

Strukturat teknike të Ministrive të linjës


2


Faza e II-të


25.4.2016 – 11.5.2016


283


61  Njësitë e Qeverisjes Vendore

Institucione si IMK, KKU, ARSH, ALUIZNI, ZRPP, IKMT, OSHEE, AKBN, UK , etj

Projektues


3


Faza e III-të


20.6.2016 – 30.6. 2016


39761  Njësitë e Qeverisjes Vendore

Institucione si IMK, KKU, ARSH, ALUIZNI, ZRPP, IKMT, OSHEE, AKBN, UK , etj

Projektues


4


Faza e IV-rt


12.10.2017 – 26.10.2017


273


MZSH, UK, ZRPP, ALUIZNI
Njësitë e Qeversjes Vendore dhe IMT


Totali personave te trajnuar


1201


*Përvec fazave të trajnimeve të sipërpërmendura Agjencia e Zhvillimit te Territorit ka zhvilluar trajnime, sipas kërkesave specifike të institucioneve të interesuara veçanerisht pas datës 1.09.2016, në ambjentet e veta në ditë dhe kohë të ndryshme. Numri total I personave të trajnuar në ambjentet  e AZHT është 119 persona të cilet kanë qenë specifikisht: ALUIZNI – 19; MZSH -32; UK – 22; ZVRPP – 35; Bashki dhe IVMT – 70; OSHEE – 19; Ministri – 2 persona.